Regulamin konkursu

 
 

Regulamin Konkursu pod nazwą: „Koszulka do wygrania” lub „ Plan treningowy do wygrania”

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na fanpage’u i i firmowej stronie internetowej jest Szkoła Rzutu Nothing but Net oraz coach Marek Mańkowski .
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym: oraz instagram
https://www.facebook.com/nothingbutnetpl/
https://www.instagram.com/nothingbutnetpl/
https://www.facebook.com/trenermarekmankowski/
https://www.instagram.com/coachmarek.m/

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa do wyznaczonego terminu w poście na Faceboook-u. A wynik konkursu zostanie ogłoszony zaraz po wyłonieniu zwycięzców. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
przestrzegające regulaminu Facebooka,

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilów
https://www.facebook.com/nothingbutnetpl/
https://www.instagram.com/nothingbutnetpl/
https://www.facebook.com/trenermarekmankowski/
https://www.instagram.com/coachmarek.m/

oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w
Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) Być fanem profilu https://www.facebook.com/nothingbutnetpl/
https://www.instagram.com/nothingbutnetpl/
https://www.facebook.com/trenermarekmankowski/
https://www.instagram.com/coachmarek.m/

b) Napisać komentarz
#trafiaszwygrywasz

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego Zgłoszenia.

3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia jest spełnienie powyższych warunków.

4. Konkurs przebiega następująco:
a) zbieranie głosów
b) wyłonienie zwycięzców.

5. Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu za pomocą wiadomości na Facebook-u

§4 Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest koszulka longsleev z logiem „Shooting Skills Camp” i /lub program treningowy
2. Jury w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia,
b) prawidłowy spełnienie warunków

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną w formie elektronicznej i podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści wiadomości i, które zgłasza, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres email szkoły rzutu , z dopiskiem “Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Profesjonalne treningi na Shooting Gun 8000!

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą wygrywać. Nie liczy się to czy grasz w streetball czy na parkiecie, nie liczy się płeć. Każdy może stać się świetnym strzelcem z Nothing But Net!

Skontaktuj się z nami!